AdresseforandringBli MedlemBydelenHjem
 Nordstrand Vel
Styret / Adresser
Møtekalender
Lover
Nordstrandhuset
Arrangementer
Miljøprisen
Benker
Nordstrandboken
Smånytt
ÅRs-beretning/referater
Byantikvarens gule liste
"Myke veier"
Grønne lunger
Fellesutvalget
Årsrapport 2009
Årsrapport 2008
Årsrapport 2007
Årsrapport 2006
Årsrapport 2005
Årsrapport 2004
Lenker
Medlemsfordeler 

Årsmelding for 2004

  Den nye bydelsinndelingen har ført til sammenslåinger og nye bydelsnavn  I samsvar med er dette er utvalgets navn endret  til ”Fellesutvalget for vel i bydel Nordstrand”. Utvalgets interesseområde, formål, oppgaver og arbeidsform er den samme som tidligere.

 

Fellesutvalget har i 2004 hatt følgende sammensetning:

Bekelaget vel, ved Erik Hustad

Bekkelagshøgda vel, ved Helge Amundsen

Ekeberg hageby vel, ved Britt Hole

Holtet Hageby vel , ved Kai Hallgren

Ljans vel, ved Torkild Thurmann-Moe,   leder

Malmøya vel, ved Rune Raknes

Nordstrand vel, ved Njål Hallre og Heidi Åsheim

Simensbråten vel, (Ingen kontaktperson)

Ulvøya vel, Ingrid Solberg

Øvre Ljanskollen vel, ved Lasse Kwatzinsky.

I tillegg har en spesialgruppe arbeidet med å få erstattet gangbrua over jernbanelinjen ved Bekkelaget, med Ingrid Solberg som koordinator.

 

Det er blitt holdt  4 ordinære møter, 8 mars, 21 juni, 29 september  og 23  november. Mellom de ordinære møtene har det vært løpende kommunikasjon via internett.

FU har i 2004 fortsatt sitt engasjement med, og oppfølgingen av saker og forhold som berører bydelens  beboerne. Av viktige saker hvor FU har gitt bidrag i form av høringsuttalelser,  forslag og krav, skal nevnes:

De store reguleringsakene i vårt område, som siste del av  Nordstrandskråningen (Ljan – Bekkelaget), Småhusplanen og planene for Sæter og Holtet.

  • Trafikkforhold, blant annet  Mosseveitunnelen, som støttes av FU.<o:p></o:p>
  • Havnesaken, renseanlegget og fjordbyen, i samråd med Sjøsideutvalget og andre.<o:p></o:p>
  • Ny gangbro over jernbanelinjen ved Bekkelaget, til erstatning for den gamle broen som er revet. <o:p></o:p>
  • ”Fjordbyprosjektet”, som ville ha beslaglagt Kull- og vedbolagtomten, og  praktisk talt sperret fjorden mellom Nordstrand og Malmøya <o:p></o:p>
  • Deponering av forurensede masser i dypvannsområdet  mellom Malmøykalven og Nesodden.<o:p></o:p>

FU var med på å stifte ”Utvalg for Harmonisk Fortetting” (UHF), og har to av de seks styre- medlemmer (Njål Hallre og Torkild Thurmann-Moe).

FU  bidrar derved til UHF’s arbeide, som blant annet går ut på å motarbeide oppføring av boligblokker inne i etablerte småhusområder. UHF  medvirker også i arbeidet med den nye Småhusplanen, som vil bli gjort gjeldende for store deler av bydel Nordstrand. UHF har hatt betydelig påvirkningskraft i sine saker..

FU er også representert  i ”Kontaktutvalget for Velforeningene i Oslo” (KUV), gjennom Torkild Thurmann-Moe som er medlem av kontaktutvalgets styre. KUV er bl. a. høringsinstans og bidragsyter  til Kommunedelplanene, som for tiden er oppe til revisjon. Disse planene legger føringer for områdeutvikling i samtlige bydeler, og på alle områder, inklusive lokalisering og utforming av sentra, kommunikasjoner og friluftstiltak. KUV har i 2004 deltatt i prioritering av friluftstiltak og turveier i bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand.

FU har ikke hatt utgifter av betydning i 2004. Det står kr 5 921,61 på konto, og det  blir derfor heller ikke i år nødvendig med innkreving av kontingent fra vellene.

Nordstrand 12 januar 2005

 

 

Nordstrand Vel, Nordstrandveien 30, 1163 Oslo • Send e-post