AdresseforandringBli MedlemBydelenHjem
 Nordstrand Vel
Styret / Adresser
Møtekalender
Lover
Nordstrandhuset
Arrangementer
Miljøprisen
Benker
Nordstrandboken
Smånytt
ÅRs-beretning/referater
Byantikvarens gule liste
"Myke veier"
Grønne lunger
Fellesutvalget
Årsrapport 2009
Årsrapport 2008
Årsrapport 2007
Årsrapport 2006
Årsrapport 2005
Årsrapport 2004
Lenker
Medlemsfordeler 

Fellesutvalget

Fellesutvalget er en paraply-organisasjon for alle Velforeninger i Bydel i Nordstrand. Fellesutvalget arbeider med saker som har betydning for alle innbyggere i Bydel Nordstrand og utgjør en betydelig pressgruppe og interessebærer overfor de kommunale myndigheter.

Ta en kikk på Årsrapportene for mer detaljer. Rapporten for 2006 inneholder blant mye om deponisaken ved Malmøykalven

Nedenfor har vi gjengitt retningslinjene for Fellesutvalg i Nordstrand Bydel fra 1991

1. Formål  Utvalgets oppgave er å følge opp arbeidet med overordnede planer for bydel Nordstrand. Utvalget skal komme med forslag til uttalelser. Uttalelser fra geografisk berørte vel skal vektlegges spesielt. Andre plansaker kan også behandles av utvalget etter anmodning fra de enkelte vel, og med forslag til uttalelse

2. Medlemskap Hvert vel oppnevner en representant til utvalget

3. Økonomisk ansvar Utvalget skal søke og få tilstrekkelig ekstern støtte til sin virksomhet. Vellene betaler en årlig kontingent til utvalget på kr 300 til dekning av driftsutgifter. Ved større saker/prosjekter utarbeides kostnadsrammer som godkjennes av vellene.

4. Styre og ansvarsfordeling Utvalget konstituerer seg selv og ivaretar sin egen indre organisasjon 

5. Fagkonsulenter Etter behov kan utvalget knytte til seg personer med fagkompetanse av spesiell interesse som rådgivere.

6. Møter Formann innkaller til møter etter behov. Forfall meldes til formannen

7. Beslutninger Utvalgets oppnevnte medlemmer skal søke å utarbeide forslag og løsninger som bifalles av alle. Saker innsendt av de enkelte vel som ikke oppnår full enighet i Fellesutvalget eller som utvalget ikke finner å kunne behandle, returneres vellene og behandles der på vanlig måte.

8. Informasjon Den enkelte representant er ansvarlig for at møtereferater og annen info fra utvalget, kommer til sitt vels styre/formann. Vellenes styrer er forpliktet til å gi informasjon om evt formannsskifte (navn, adresse og telefonnummer)

 

         

Nordstrand Vel, Nordstrandveien 30, 1163 Oslo • Send e-post